Tag: wordpress plugin kdn auto leech

Top 3 plugins lấy dữ liệu tự động của website khác về web mình

1. WP Content Crawler WP Content Crawler – Plugin tuyệt vời – Lấy nội dung từ đa số các website hiện tại Get content from almost any site to your WordPress blog, automatically! Tự động lấy nội dung từ các website khác về WordPress! Tự động get nội dung tuyệt vời !   2. Scraper – Content Crawler P..

(Khoảng 1 năm trước)

back top